top of page

System Sygnalizacji Pożaru (System Przeciwpożarowy)

• System Sygnalizacji Pożaru - elementy


• System Sygnalizacji Pożaru - czujki


• System Sygnalizacji Pożary - wymagania

techniczne i prawne


• System Sygnalizacji Pożaru - przegląd i konserwacja


• Systemu Sygnalizacji Pożaru - projektowanie


• System Sygnalizacji Pożaru - okablowanie


• System Sygnalizacji Pożaru - przegląd dostępnych systemów

SSP-768x417.jpg

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących. Sterowania zapewniają sprawną ewakuację i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje informacyjne i monitorujące. Wykonywane są one przez centralę i odpowiednie moduły funkcyjne. Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar. Systemy tego typu mają zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych. 

Fachowe zaprojektowanie, wybór systemu, rzetelne wykonanie instalacji są niezbędne dla zapewnienia zgodności formalnej i technicznej z obowiązującymi przepisami. Co ważniejsze przyczynią się do uzyskania optymalnego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Firma NASZE-SYSTEMY wykonuje i serwisuje instalacje na terenie całej Polski.

Zasięg działania naszej firmy obejmuje wszystkie województwa.


System Sygnalizacji Pożaru - elementy
Centrala (CSP) – Centrala jest głównym komputerem (mózgiem) systemu. Zbiera i analizuje dane z urządzeń detekcyjnych i wykonuje odpowiednie operacje (sterownicze, sygnalizacyjne) stosowanie do jej konfiguracji. Nowoczesne centrale umożliwiają swobodną konfigurację scenariusza działania systemu. Producent zapewnia narzędzia do konfiguracji i diagnostyki systemu – zwykle przy pomocy komputera PC. Centrala SSP wyposażona jest w panel oraz wyświetlacz służący m.in. do identyfikacji zdarzeń (alarmowych i uszkodzeniowych) i ich obsługi. Centrale różnią się ceną i funkcjonalnością. Klient ma do dyspozycji zarówno małe centralki mające ograniczoną funkcjonalność i mogące obsłużyć zaledwie kilkadziesiąt elementów – po rozbudowane centrale modułowe mogące pracować w sieci i zdolne obsłużyć tysiące elementów i sterowań. Poszczególne elementy dodatkowe (czujki, moduły) różnią się w zależności od producenta i standardu systemu. Elementy różnych producentów nie są ze sobą kompatybilne. Dobór odpowiedniej centrali powinien być poprzedzony analizą potrzeb inwestora. Zaleca się wzięcie pod uwagę warunków panujących na obiekcie, poziomu bezpieczeństwa, wymaganych funkcjonalności oraz możliwości finansowych klienta. Należy wziąć pod uwagę także dostępność części zamiennych i wsparcie techniczne systemu. Dobór centrali na miarę potrzeb i wymagań inwestora to istotna decyzja w procesie projektowania systemu.

Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) – są to przyciski w kolorze czerwonym z napisem „pożar”, które pozwalają na wywołanie alarmu pożarowego przez użytkownika obiektu w sposób natychmiastowy. Odpowiednie rozmieszczenie przycisków alarmowych regulują normy projektowe. Jako, że systemy poszczególnych producentów używają własnych protokołów adresowania i komunikacji z centralą, przyciski różnych producentów nie są ze sobą kompatybilne. Dotyczy to także wszystkich innych elementów adresowalnych.

Sygnalizatory (tzw. syreny) – są urządzeniami alarmowymi, które sygnalizują alarm za pomocą dźwięku (sygnalizatory akustyczne), czasem także przy pomocy światła (sygnalizatory akustyczno-optyczne). Natężenie dźwięku sygnalizatora powinno przekraczać 65dB. Innym sposobem sygnalizowania alarmu jest podłączenie SSP do niezależnego systemu DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego). DSO oprócz sygnalizacji alarmów może odtwarzać muzykę lub inne komunikaty dźwiękowe (organizacyjne, handlowe).

Moduły sterujące i monitorujące – sterują i monitorują urządzeniami peryferyjnymi a także integrują SSP (system Sygnalizacji Pożaru) z innymi systemami i instalacjami w budynku. Przykłady akcji realizowanych poprzez moduły:
• Uruchomienie sygnalizacji (dźwiękowej i optycznej)
• Transmisja sygnału pożarowego do zarządcy obiektu, ochrony lub straży pożarnej (Monitoring sygnałów alarmowych)
• Przekazanie sygnału do systemu zarządzania obiektem, systemu automatyki budynku, systemu monitoringu wizyjnego CCTV
• Uruchomienie sterowań SSP do urządzeń wykonawczych:
• Otwarcie klap oddymiających (poprzez centralkę oddymiania) / Otwarcie bram napowietrzających
• Zamknięcie klap (bram) odcinających
• Otwarcie bram i drzwi ewakuacyjnych (otwarcie rygli systemu kontroli dostępu)
• Wyłącznie urządzeń niebezpiecznych lub rozprzestrzeniających pożar: Urządzeń elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych.
• Sprowadzenie wind na dół
• Uruchomienie urządzeń gaszących (tryskaczy, stałych urządzeń gaśniczych SUG)

SERWIS 24h - 603-567-756

bottom of page